A father and his two boys enjoy drinking Boxed Water

ZROZUMIEĆ PRAWDĘ

Poeta „po­winien raczej zmienić (prawdę) całkowicie — pisał Chapelain —niż pozwolić jej na cokol­wiek, co byłoby nie do pogodzenia z regułami jego sztuki”. Z drugiej strony, teoretycy klasy­cyzmu przyjmują chętnie istnienie wielu ga­tunków literackich, a co za tym idzie — wiele możliwych prawdopodobieństw. Rozmaite środ­ki,^ którymi poeta rozporządza, mogą przyczy­nić się do prawdopodobieństwa, ale w obrębie różnych gatunków. Horacy już w Sztuce poety­ckiej pisał, że jamb odpowiada satyrze, a „dy- stych układany wierszem o nierównej długoś­ci” — skardze i podziękowaniu itd. Jeśli idzie o   powszechną opinię, prawa prawdopodobień­stwa są różne w różnych gatunkach: poemat jakkolwiek zawsze prawdopodobny jest mniej prawdopodobny niż powieść” — powie Huet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *