silhouette photo of five person walking on seashore during golden hour

ZMIENIAJĄCE SIĘ MOTYWY

Motywy, które zmieniają sytuację, nazywają się motywami dynamicznymi, a te, które niczego nie zmie­niają, motywami statycznymi”. Dychotomia ta uwydatnia gramatyczne rozróżnienie mię­dzy przymiotnikiem a czasownikiem (rze­czownik tworzy tutaj jedną klasę z przy­miotnikiem). Dodajmy, iż predykat przymiotni­kowy dany jest jako wcześniejszy w stosunku do procesu nominacji, podczas gdy predykat czasownikowy jesit współczesny i temu proceso­wi; jak to mówi Edward Sapir, pierwszy jest czymś, co istnieje, a drugi czymś, co s i ę zdarza.Sięgnijmy po przykład, który pozwoli zilus­trować te części mowy narracyjnej. Peronella przyjmuje kochanka pod nieobecność męża, ubogiego murarza. Ale pewnego dnia mąż wra­ca wcześniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *