people standing on shore during golden hour

ZŁAMANIE PRAWA

Następuje złamanie tego prawa. Peronella przyjmuje kochanka. W grę wchodzi tu naj­widoczniej czasownik, który można by określić jako „pogwałcić”, „przekroczyć” (prawo). Za­kłócą to stan równowagi, ponieważ prawo ro­dzinne przestało być respektowane. Począwszy od tej chwili, istnieją dwie moż­liwości przywrócenia równowagi. Pierwsza — to ukaranie niewiernej małżonki; działanie to służyłoby przywróceniu początkowej równowa­gi. Otóż nowela (a przynajmniej nowele Bocca­ccia) nigdy nie opisuje takiego powrotu do po­czątkowego porządku. Czasownik „ukarać” jest więc obecny w noweli (jest to niebezpieczeńst­wo grożące Peronelli), lecz się nie urzeczywis­tnia, [pozostaje w stanie wirtualnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *