Loving family laughing at table having cozy meal

ZACHODZĄCY ZWIĄZEK

Można na­wet rzec, iż fakty literackie i dotyczące ich wypowiedzi (poetyka) przez samo swe istnienie stanowią kontrargument przeciw pewnym in- strumentalistycznym koncepcjom języka, które formułowano w początkach strukturalizmu.Pozwala to nam uściślić związek zachodzący między poetyką a językoznawstwem. Dla wielu zajmujących się poetyką, językoznawstwo od­grywało rolę pośrednika wprowadzającego w ogólną metodologię pracy naukowej; było szkołą (mniej lub bardziej uczęszczaną) ścisłe­go myślenia, metodycznej argumentacji i świa­domego postępowania. Nic bardziej naturalnego dla obu dyscyplin, które przyszły na świat wskutek przeobrażeń ich wspólnego przodka: filologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *