A Happy Family Looking at the Furry Animal on the Couch

WYRÓŻNIONE RZECZYWISTOŚCI

Z dwóch wyróżnionych rzeczywistości, rzeczywistości systemu języka i rzeczywistości jego realizacji ‘ w ludzkich wypowiedziach przedmiotem zain­teresowania językoznawstwa stawał się sy­stem języka — rozumiany jako jedyna rzeczy­wistość podległa prawom, której inwariantny, społeczny mechanizm da się zbadać i opisać i która jest niezależna od świadomej działal­ności jednostek mówiących. Wypowiedzi, ludz­kie realizacje systemu, są indywidualne i przy­padkowe. Pozostają poza terenem zaintereso­wania językoznawstwa stricto sensu .Warunkiem rozwoju poetyki strukturalnej z natury rzeczy, z natury dyscyplin, dla któ­rej podstawą obserwacji są całościowe wypowiedzi-teksty, musiało być osłabienie ostrej i nieusprawiedliwionej teoretycznie w swej ostrości, opozycji między systemem języka a jego realizacjami w wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *