man, woman and child holding hands on seashore

WYLICZENIE REJESTRÓW

Powyższe wyliczenie rejestrów mowy nie może ani nie chce być wyczerpujące: jego ce­lem było jedynie zobrazowanie ich różnorod­ności, wykorzystywanej przez fikcję literacką. Nie stanowi on również jakiegoś logicznego, spójnego systemu; aby to osiągnąć, potrzeba wielu badań spożytkowujących wiedzę groma­dzona przez językoznawstwo. Żadna lektura nie będzie jednak lekturą prawdziwą, jeśli nie będzie nic wiedzieć o możliwościach ofiarowa­nych literaturze przez środki językowe. Współ­czesna literatura w szczególności zmusza nas do nieustannego brania tego pod uwagę: nie zadowala się -wcale taką dystrybucją środków w utworze, by struktura językowa zbiegała się ze strukturą ukształtowaną przez intrygę w ce­lu jej wzmocnienia, ale właśnie tej dystrybucji powierza pierwszą i globalną organizację dzie­ła, podporządkowując jej inne poziomy tekstu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *