photo of mother and child beside body of water

WSZELKIE DZIEŁO

Wszelkie dzieło jest więc rozpatrywane jedy­nie jako przejaw abstrakcyjnej i ogólnej struk­tury, której jest tylko jednym z możliwych urzeczywistnień. W ten sposób ta nauka nie zajmuje się realnymi dziełami, lecz możliwą literaturą, innymi słowami: tą abstrakcyjną właściwością, która stanowi specyficzność lite­rackiego faktu, literackością. Celem tego ro­dzaju badania nie jest artykulacja parafrazy, czy rozumowane streszczenie konkretnego dzie­ła; celem tym jest przedstawienie teorii struk­tury i funkcjonowania wypowiedzi literackiej, teorii dającej zestaw możliwości literackich, na którego tle istniejące dzieła literackie ukazują się jako ich szczególne, zrealizowane przypadki. Utwór musi być więc rzutowany na coś innego niż to, czym jest sam, jak to ma miejsce w wy­padku krytyki psychologicznej lub socjologicz­nej, lecz tym czymś innym nie jest struktura heterogeniczna, ale .struktura samej wypowie­dzi literackiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *