man in white crew neck t-shirt sitting beside woman in white crew neck t-shirt

UCZESTNICTWO POETYKI

Podobnie jak .poetyka nie jest jedynym rodzajem reflek­sji mającym literaturę za przedmiot, również językoznawstwo (przynajmniej w obecnej po* stad) nie jest jedyną nauką o języku. Jego przedmiotem jest pewien typ struktur języko­wych (fonologicznych, gramatycznych, seman­tycznych), z wykluczeniem struktur innych badanych przez antropologię, psychoanalizę lub „filozofię języka”. Poetyka może więc szukać pomo-cy w każdej z tych nauk w tej mierze,, w jakiej język należy do jej przedmiotu. Naj­bliższymi jej krewnymi będą dyscypliny zaj­mujące się wypowiedzią, których całość tworzy pole retoryki, rozumianej w naj­szerszym sensie jako ogólna nauka o wypo­wiedzi.Dzięki temu poetyka uczestniczy w ogólnym planie semiotycznym jednoczącym te wszystkie badania, których punktem wyjścia jest znak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *