Happy Affectionate Family

TRZY STOPNIE

Gerard Genette poddał myśl, by rozróżniać trzy stopnie wprowadzania obcej wypowiedzi:  Mowa niezależna — gdy wypowiedź nie doznaje żadnej modyfikacji (niekiedy mówi się o  mowie przytoczonej). Mowa zależna (albo mowa transpo- tiowana) — gdy zachowuje się treść rze­komo wymówionej repliki, lecz scala się ją gramatycznie z opowiadaniem narratora. Czę­sto zachodzą zmiany nie tylko gramatyczne: skraca się lub wręcz usuwa ocenę uczuciową itp. Wariantem pośrednim między mową zależ­ną a niezależną jest to, co po francusku nazy­wa się style indirect librę (mowa pozornie za­leżna): przyjmuje się tu gramatyczne formy mowy zależnej, lecz zachowuje się semantycz­ne odcienie oryginalnej repliki, w szcze­gólności wszystkie wskazówki dotyczące pod­miotu wypowiadania; brak natomiast czasow­nika wprowadzającego i kwalifikującego trans- ponowane zdanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *