group of people standing on green grass field during daytime

STRUKTURA TEKSTU

Zwrócimy się teraz ku ostatniej grupie pro­blemów analizy literackiej, zebranych przez nas pod wspólnym tytułem syntaktycznego aspektu tekstu. Założeniem naszym jest twierdzenie, że każdy tekst daje się rozłożyć na jednostki mi­nimalne. Typ stosunków między współobecny- mi jednostkami posłuży nam za pierwsze kry­terium przy wyodrębnianiu wśród nich licz­nych tekstowych struktur. Na wstępie należy stwierdzić, ze względu na rozróżnienia, które za chwilę zostaną sformuło­wane, iż jest jakby niemożliwością znaleźć je w izolacji: każdy utwór wykorzystuje naraz wiele typów stosunków, które zachodzą mię­dzy tymi jednostkami, poddaje się jednocześnie kilku porządkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *