man carrying to girls on field of red petaled flower

STRONA JĘZYKOWA

Trzecią wielką kategorią charakteryzującą przejście od wypowiedzi do fikcji jest katego­ria punktu widzenia: fakty składające się na świat fikcyjny inie są nigdy przedstawio­ne s a m e w sobie, lecz według pewnej optyki, z pewnego punktu .widzenia. Użyty przez nas wizualny słownik jest metaforyczny, lub raczej synekdochiczny: „punkt widzenia” zastępuje tu pełną percepcję, lecz jest to tylko wygodna metafora, ponieważ wszystkie cechy charakterystyczne „prawdziwej” wizji mają swoje odpowiedniki w zjawisku narracji fik­cyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *