babys hand on human palm

SPRĘŻYNA CZYNNOŚCI

„Sprężyną czynności narracyjnej jest pomieszanie następstwa i kon­sekwencji, skoro to, co następuje po, jest w opowiadaniu odczytywane jako wywołane przez; opowiadanie byłoby w tym wypadku : ] systematycznym popełnianiem logicznego błę­du zdemaskowanego przez scholastyków w formule post hoc, ergo propter hoc” — pisał Roland Barthes . Następstwo logiczne jest w oczach czytelnika stosunkiem o wiele mocniej­szym niż następstwo czasowe; i kiedy oba wy­stępują razem, czytelnik zauważa tylko pier­wsze.Możliwe do pomyślenia są wypadki, w któ­rych porządki logiczny i czasowy spotykają się w sitanie czystym, oddzielone jeden od dru­giego; musielibyśmy wówczas porzucić dzie­dzinę, która jest zwana literaturą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *