Family Walking on the Pathway

SPOSTRZEŻENIE CZYNNOŚCI

W istocie punkt wi­dzenia, który zadowala się samym opisem dają­cych się spostrzec czynności, nie popartym ja­kąkolwiek interpretacją, jakimkolwiek wdar­ciem się w myśl protagonisty nie istnieje w postaci czystej: prowadziłby do niezrozumia- łości.Nie przypadkiem zresztą technika ta znalaz­ła aż tak dalece rozwinięte zastosowanie w po­wieściach policyjnych Dashiela Hammetta, w których służy do pogłębienia tajemnicy. Mniej chodzi tu więc o przeciwstawienie wewnętrz­nego i zewnętrznego punktu widzenia, bardziej zaś o stopnie obecności tej wewnętrzne­go i. Najbardziej wewnętrznym punktem wi­dzenia byłby taki, który ukazywałby wszystkie myśli postaci. Jakoż w Niebezpiecznych związ­kach Valmont i Merteuil widzą inne postacie od środka, podczas gdy mała Volange potrafi jedynie opisać zachowanie tych, którzy ją ota­czają, albo podać błędne interpretacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *