group of people standing on green grass field during daytime

SPÓJNOŚĆ PODSTAWY

Można też próbować ujmować słowa jaiko ubranie okrywające ciało myśli; Peirce nauczył nas, że „tego ubrania nigdy nie da się Zdjąć całkowicie, można tylko zamienić je ma bardziej przezroczyste”. Język nie może znik­nąć całkowicie, stając się tylko czystym po­średnikiem znaczenia.Teoria figur była jednym z głównych dzia­łów dawnej retoryki. Pod wpływem języko­znawstwa współczesnego próbowano wielokrot­nie dać bardziej spójne podstawy bogatemu, ale nie uporządkowanemu katalogowi figur odziedziczonemu z przeszłości. Jedna z najbar­dziej popularnych teorii figur (która sięga zresztą co najmniej do czasu Kwintyliana) sta­rała się w niej upatrywać wykroczenie prze­ciwko takiemu czy innemu prawidłu językowe­mu (teoria dewiacji). Tę drogę obrał na przy­kład Jean Cohen w swej książce Structure du langage poetiąue (Struktura języka poetyckie­go)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *