a group of people posing for a photo in front of a wood door

ROLA PRZEJŚCIOWA

Poetyka jest więc powołana, by odegrać ro­lę przejściową: stała się ona rewelatorką dy­skursu, ponieważ jego typy najmniej przezro­czyste występują w poezji, ale dokonawszy te­go odkrycia, sprawdziwszy, iż nauka o dyskur­sie została rozpoczęta, zredukowała swoją wła­sną rolę do sprawy mało istotnej; do poszuki­wania racji, które kazały w danej epoce uważać określone teksty za literaturę. Ledwie zro­dzona poetyka widzi się zmuszona na skutek swoich własnych osiągnięć do złożenia siebie na ołtarzu dyscypliny ogólniejszej. Nie jest by­najmniej rzeczą pewną, że jest to los godny pożałowania.Poetyka jest bardzo starą dyscypliną liczącą sobie ponad dwa tysiące lat w kręgu europej­skim i znacznie więcej w kręgach starszych kultur, takich np. jak kultura Indii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *