people standing on shore during golden hour

PRZYNALEŻNOŚĆ SZKICU

Przynależność tego szkicu do serii poświęco­nej strukturalizmowi rodzi nowe pytanie : ja­ki jest związek strukturalizmu z poetyką? Tru­dno na to wprost odpowiedzieć, a to z powodu wieloznaczności terminu „strukturalizm”.Gdyby rozumieć ów wyraz w potocznym znaczeniu, każda poetyka, a nie tylko ta czy tamta jej wersja okazałaby się strukturalna, skoro przedmiotem poetyki nie jest zespół fak­tów empirycznych (utwory literackie), lecz abstrakcyjna struktura (literatura). Wówczas jednak wprowadzanie naukowego punktu wi­dzenia do jakiejkolwiek dziedziny by toby już strukturalne.Jeżeli natomiast oznacza się tym słowem ograniczony, historycznie określony zespół hi­potez, który sprowadza język do systemu ko­munikacji albo fakty społeczne do wytworów kodu, prezentowana tu poetyka nie ma w sobie nic szczególnie strukturałiistyeznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *