man in white crew neck t-shirt sitting beside woman in white crew neck t-shirt

POETYKA I ESTETYKA

Lepiej będzie powiedzieć, że trudno jest naświetlić go nale­życie wskutek braku odpowiednich prac; hi­storia literatury w porównaniu z innymi dy­scyplinami, na których terenie zbyt długo prze­bywała, nabrała wyglądu ubogiej krewnej, a poetyka historyczna jest najmniej rozbudo­wanym działem poetyki. Często stawią się analizie literackiej, struk­turalnej i niestrukturalnej, następujące wyma­gania: analiza literacka, o ile jej wyniki ma­ją być zadowalające, powinna wyjaśnić war­tość estetyczną danego dzieła, inymi słowy, ma ta analiza odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten, a nie inny utwór jest uznawany za piękny. Brak wyczerpującej odpowiedzi na to py­tanie miałby dowodzić słabości przepro­wadzonych analiz. „Pańska teoria jest piękna — słyszymy często — lecz nie ma z niej żadnego pożytku, skoro nie potra­fi wytłumaczyć powodów, dla jakich ludz­kość zachowała i ceni dzieła stanowiące przedmiot pańskich badań”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *