Happy Family Hugging Outdoors

ODRZUCENIE RÓŻNORODNOŚCI

Z tego porównania można wy­wnioskować, że naturalizm odrzuca — przy­najmniej w teorii — różnorodność wypowiedzi literackiej. Otóż uznanie różnorodności oraz stopniowe opracowanie prawdziwej typologii jest warunkiem poznania tekstu Trzecią wreszcie dziedzinę stanowi to, co można nazwać hipotezą ogólnej tematyki li­terackiej. Od bardzo dawna zastanawiano się nad możliwością przedstawiania tematów wy­stępujących w literaturze nie jako otwartego i nieuporządkowanego zbioru, lecz jako ustruk- tunowamej całości. Na razie większość tego ro­dzaju prób Obiera za punkt wyjścia jakąś orga­nizację zewnętrzną w stosunku do literatury: cykle przyrodnicze albo strukturę ludzkiej psy­chiki itp. Można postawić pytanie, czy nie le­piej byłoby znaleźć dla tej hipotezy podstawę wewnątrz języka i literatury. A poza tym samo istnienie takiej ogólnej tematyki nie jest jesz­cze wcale dowiedzione .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *