Little Girl Playing in a Box

OBIEKTYWNA INFORMACJA

Rozporządzamy tu obiektywną informacją o pani Dambreuse oraz subiektywną informa­cją o Fryderyku, którą czerpiemy z właściwe­go mu sposobu postrzegania i interpretowania. Percepcja pani Dambreuse dokonuje się pod względnie wąskim kątem: podaje się nam je­dynie jej cechy fizyczne. Fryderyk posuwa się wprawdzie do pewnych interpretacji, ale zau­ważmy, z jaką ostrożnością zostały podane: „zdawało się”, „miało w sobie coś” itp. Flau­bert nie potwierdza więc przypuszczeń swego „zwierciadła”. Pora wprowadzić dwie kategorie, które powolą nam wyodrębnić podtypy punktów wi­dzenia, które jednak ściśle biorąc nie mają nic z optyki we właściwym znaczeniu tego słowa; są to opozycje z jednej strony między jedynoś- cią a wielością, z drugiej zaś między stałością a zmiennością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *