man, woman and child holding hands on seashore

NAZYWANIE ASPEKTÓW

Przeczenie należy do tzw. statusu czasowni­ka. Inną kategorią jest aspekt: dana czynność może być przedstawiona w stadium początko­wym, w trakcie rozwoju i w momencie osta­tecznego urzeczywistnienia się (w gramatyce te aspekty nazywane są: inchoatywny, niedokona­ny, dokonany). Jeszcze ważniejsza dla narracji jest kategoria modalności: już mieliśmy jej przykład w historii Peronelli, w której za­kaz cudzołóstwa grał tak istotną rolę; otóż czym jest zakaz, jeśli nie zdaniem narracyj­nym mającym status przeczący i wypowiedzia­nym w trybie zobowiązania („nie powinie­neś.”)?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *