photo of mother and child beside body of water

KATEGORIE MODALNOŚCI

Istnieją zresztą liczne predykaty związane z tą grą z czasem zależnie od ich stosunku do pod­miotu wypowiadającego się, od stopnia afirmacji danej akcji itp. Na przykład projekto­wać lub rozstrzygać są to czynności po­dejmowane przez sam podmiot i odnoszące się tylko do niego; natomiast obiecywać lub gro­zić to czynności dotyczące również tego, do ko­go się mówi; a przy czynnościach takich, jak spodziewać się lub obawiać się, bieg zdarzeń nie zależy od podmiotu. Kategorie modalności odnajdziemy przy ze­tknięciu się z problemem obiegu informacji wewnątrz świata fikcji: tu rzeczy mogą być opowiadane lub wypowiadane mniej lub bardziej wiernie, z mniejszym lub więk­szym dystansem (a w świecie fikcji opowiada­nie o jakiejś rzeczy — czyli reakcja — mo­że mieć większą wagę narracyjną niż jej prze­życie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *