a group of people posing for a photo in front of a wood door

INNE PRAWDOPODOBIEŃSTWO

Ale jest i inne. prawdopodobieństwo, które uważano często za stosunek do rzeczywistości. Wszelako już Arystoteles jasno to powiedział,, że prawdopodobieństwo jest stosunkiem łączą­cym nie wypowiedź i jej referenta (jak stosu­nek prawdziwości), lecz wypowiedź z tym, co jej odbiorcy uważają za prawdziwe. Stosunek ustala się więc tutaj między utworem a rozpro­szonymi wypowiedziami, które częściowo są wypowiedziami każdego z członków danego społeczeństwa, jednak żaden z nich nie może rościć sobie do mich prawa własności; mówiąc inaczej., jest to stosunek między dziełem a p o- wszechną opinią. Nie jest ona rzeczy- w i st o ś c i ą, lecz tylko jeszcze jedną, bo trzecią, niezależną od utworu wypowiedzią. Powszechna opinia funkcjonuje więc jako re­guła gatunku, odnosząca się do wszystkich ga­tunków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *