man carrying to girls on field of red petaled flower

INACZEJ Z GATUNKAMI

Typ należy do przedmiotu poetyki ogólnej, a nie poetyki historycznej. Inaczej ma się rzecz z gatunkiem. Pewna li­czba typów literackich staje się w każdej epo­ce tak znana,, że publiczność posługuje się mmi jak kluczem (w muzycznym sensie) przy inter­pretacji utworów; gatunek okazuje się wów­czas — jak to określił Hans R. Jauss — „hory­zontem oczekiwania”. Pisarz interioryzuje właśnie to oczekiwanie; gatunek staje się dla niego „wzorcem pisarskim”! Innymi słowy, ga­tunek jest typem, który ma konkretne histo­ryczne istnienie, należy do systemu literackie­go danej epoki.Zilustrujmy te pojęcia na przykładzie wzię­tym z książki Michaiła Bachtina poświęconej poetyce Dostojewskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *