Father Teaching His Son How to Ride a Bike

FORMA KOMBINACJI

Trzecią formą kombinacji jest alternacja, czyli przeplatanie, w którym następują kolejno po sobie zdania narracyjne jednej sekwencji i sekwencji drugiej. Dekameron dostarcza nie­wiele tego rodzaju przykładów (por. jednak V, 1), lecz powieść często posługuje się tą kon­strukcją. W ten sposób w Niebezpiecznych związkach ciągną się na zmianę historie pani de Tourvel i Cecylii; epistolarna forma książ­ki uzasadnia to przeplatanie. Jest samo przez się zrozumiałe, że trzy omó­wione formy elementarne mogą z kolei two­rzyć kombinacje między sobą.Po tym sumarycznym przeglądzie musimy powrócić do pewnych aspektów predykatów narracyjnych, które pomijaliśmy dotychczas milczeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *