man carrying to girls on field of red petaled flower

FENOMEN DIALOGICZNOŚCI

Fenomen dialogiczności charakte­ryzuje się w sposób istotny nieobecnością je­dnolitej świadomości narracyjnej, która obej­mowałaby świadomość wszystkich postaci po­wieściowych. W powieściach Dostojewskiego, będących najpełniejszym przykładem dialogiczności, nie ma — wedle Bachtina — osobnej świadomości narratora, umieszczonej na wyż­szym poziomie niż inne i biorącej na siebie ca­łość wypowiedzi. „Tak więc nowa pozycja au­tora wobec bohatera w powieści polifonicznej Dostojewskiego to rzetelnie zrealizo­wana i do końca utrzymana pozycja dialogowa, która akceptuje samodziel­ność i wewnętrzną swobodę bohatera, jego stan niedopełnienia i nierozstrzygnięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *