Grandparents With Their Granddaughters Standing By The Shore

DRUGA MOŻLIWOŚĆ

Druga możliwość polega na znalezieniu sposobu unik­nięcia kary; to właśnie uczyni PeroneUa; osią­ga to przeobrażając sytuację zakłóconej rów­nowagi (przekroczenie prawa) w sytuację rów­nowagi (kupno beczki nie gwałci prawa rodz,in­nego). Pojawia się więc nowy czasownik „przeobrazić”. Końcowym rezultatem jest zno­wu stan, a zatem przymiotnik: ustanowione jest nowe prawo, jakkolwiek nie wprost i nie jawnie, zgodnie z którym kobieta może folgo­wać swoim naturalnym skłonnościom. Po opisaniu jednostki minimalnej, jaką jest zdanie narracyjne, możemy powrócić do początkowego zagadnienia, które dotyczy sto­sunków występujących między jednostkami minimalnymi. Można od razu powiedzieć, że z punktu widzenia treści stosunki podlegają repartycji w różnych porządkach, które scha­rakteryzowaliśmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *