Grandparents With Their Granddaughters Standing By The Shore

COŚ OCZYWISTEGO

Staje się teraz czymś oczywistym, że w wypadku predykatów trzeba dokonać pogrupo- wąnia i klasyfikacji, aby ustalić kategorie słu­żące do modyfikacji (lub specyfikacji) predy­katu inicjalnego. Jest jeszcze inny sposób gru­powania predykatów — nie tyle według ich modalności, ile według ich prymarnej lub wtórnej natury.Istnieją czynności prymarne, które nie za­kładają wcześniejszego spełnienia jakiejkolwiek innej czynności. Dla przykładu, by powrócić do już wspomnianego przypadku, możemy się do­wiedzieć o porwaniu Marii przez smoka, nie wiedząc nic o tym, że jest ona królewną; tego rodzaju zdania następują po sobie, czasem są związane przyczynowo, lecz nic nie przeszka­dza temu, żeby istniały osobno. Całkiem ina­czej rzecz ma się z czynnością taką jak dowie­dzenie się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *