Woman and Child Playing on Green Grass Field Near Mountain

BEZPOŚREDNIA PRZYCZYNOWOŚĆ

Bezpośrednia przyczynowość nie powinna być ograniczana jedynie do związków zacho­dzących między czynnościami (jak to Propp skłonny był robić): czynność równie dobrze może wywoływać jakiś stan lub może być sa­ma wywoływana przez jakiś stan. To prowadzi nas do opowiadań zwanych psychologicznymi (jak jednak zobaczymy, termin ten może obej­mować zupełnie różne rzeczy). W swoim Wpro­wadzeniu do analizy strukturalnej opowiada­nia Roland Barthes wykazał, jak dalece konie­czne było wycieniowanie pojęcia przy czyn o wo – ści: obok jednostek, które są przyczyną lub skutkiem podobnych jednostek (zwanych przez niego funkcjami) istnieje jeszcze inny typ je­dnostek, zwanych oznakami, które odsyłają „nie do czynności dopełniającej i będącej skut­kiem, lecz do mniej lub bardziej mglistego po­jęcia, koniecznego wszakże dla sensu historii: oznaki charakterologiczne dotyczące po­szczególnych postaci, informacje związane z ich tożsamością, wyznaczniki atmosfery itp”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *