man in white crew neck t-shirt sitting beside woman in white crew neck t-shirt

ASPEKTY TEKSTU

Trzy aspekty tekstu literackiego są niejed­nakowo znane; można by nawet oprzeć cha­rakterystykę różnych okresów w dziejach poe­tyki na zainteresowaniu, jakim specjaliści da­rzyli każdy z tych aspektów.Aspekt syntaktyczny (ujmujący to, co Ary­stoteles w przypadku tragedii nazywał „roz­ciągłością akcji”) był najdłużej zaniedbywany, aż do chwili, gdy formaliści rosyjscy poddali go drobiazgowym badaniom w latach dwudzie- styeh obecnego stulecia; odtąd znalazł się w centrum uwagi badaczy, zwłaszcza tych, któ­rym się przypisuje tendencje strukturalistyczne.Aspekt językowy literatury cieszył się szcze­gólnym zainteresowaniem większości niedaw­nych prądów krytycznych; w ramach stylisty­ki badano styl, w ramach badań morfologicz­nych prowadzonych w Niemczech — modal- ność narracji, w tradycji zaś wywodzącej się od Henry Jamesa w Anglii oraz w Stanach Zjednoczonych — punkty widzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *