A Happy Family Looking at the Furry Animal on the Couch

ANALIZA TEKSTU LITERACKIEGO

Czytamy książkę. Pragniemy o niej pomó­wić. Jaki rodzaj faktów można zaobserwować, jakie typy zagadnień zostaną poruszone?Rozmaitość faktów i problemów jesit tak wielka, na pierwszy rzuit oka, że wątpliwe wy­daje się istnienie jakiegokolwiek porządku. Lecz nie udawajmy naiwnych: rozprawianieliteraturze jest jednorodne z nią samą mniej chodzi o wynalezienie jakiegoś ładu, bardziej zaś o wybór jednej z wielu nasuwają­cych się możliwości, wybór najmniej dowolne­go sposobu. Podzielmy najpierw niezliczone kombinacje stosunków występujących w tekście literackim na dwie grupy: na stosunki zachodzące mię­dzy współobecnymi elementami — in praesen- tia, i na stosunki zachodzące między obecnymi a nieobecnymi elementami — in absentia. Te stosunki różnią się zarówno naturą, jak i swą funkcją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *