PO PIĘĆDZIESIĘCIU LATACH

Tadeusz Fijewski grał po wojnie u Horzycy w To­runiu, u Schillera w Łodzi, w teatrze na Puławskiej, w Narodowym, Współczesnym, w końcu w Polskim. Był Bobczyńskim w „Rewizorze”, księciem w „Zem­ście nietoperza”, Ignacym w „Odezwie na murze”, Krugerem w „Bobrowym futrze”. Występował z ogro­mnym powodzeniem w „Huzarach”, „Cieniu bohate­ra”, „Pamiętniku szubrawca”, „Król umiera”. Kreo­wał główne […]

LICZNI SZKOCI W WARSZAWIE

Mało kto wie dzisiaj, że Warszawa miała niegdyś swoich licznych obywateli szkockiego pochodzenia. Wspomina o tym jeszcze w połowie XIX wieku Franciszek Maksymilian Sobieszczański. Zjawili się więc Szkoci w Warszawie po przeniesieniu tu sto­licy z Krakowa. Po początkowych trudnościach zy­skali sobie mocną pozycję społeczną i zawodową. Uważano ich za poważnych i rzetelnych ludzi (już za […]

SOBIESZCZAŃSKI

Sobieszczański pisze o zawiści kupców sto­łecznych, którzy chcieli pozbyć się Szkotów z War­szawy, wspomina zasługi Czamera i jego próby obro­ny współziomków:„…zabiegi, nieraz uwieńczone pomyślnym skutkiem, dobrze świadczą o zachowanym przywiązaniu do na­rodowości swoich przodków. Wprawdzie niewiele się przez to zmieniła ich (Szkotów — przyp.) dola, dopóki, znużeni niepowodzeniem, jedni nie wynieśli się z kraju, drudzy […]