ANALIZA TEKSTU LITERACKIEGO

Czytamy książkę. Pragniemy o niej pomó­wić. Jaki rodzaj faktów można zaobserwować, jakie typy zagadnień zostaną poruszone?Rozmaitość faktów i problemów jesit tak wielka, na pierwszy rzuit oka, że wątpliwe wy­daje się istnienie jakiegokolwiek porządku. Lecz nie udawajmy naiwnych: rozprawianieliteraturze jest jednorodne z nią samą mniej chodzi o wynalezienie jakiegoś ładu, bardziej zaś o wybór jednej z wielu […]

OGÓLNY PODZIAŁ

Jak każdy ogólny podział, także ten nie mo­że być uznany za absolutny. Istnieją takie nie­obecne elementy tekstu, które są do tego sto­pnia obecne w zbiorowej pamięci czytelników danej epoki, że mamy do czynienia praktycznie ze stosunkiem in praesentia. I odwrotnie, odcinki dostatecznie długiej książki mogą się znajdować w takim oddaleniu od siebie, że ich stosunek […]

SYMBOLICZNY SYSTEM

Stosunki in praesentia są stosunkami konfiguracji, kon­strukcji. Tutaj dzięki przyczynowości (a nie ewokacji) fakty zazębiają się ze sobą, postacie tworzą między sobą antytezy i gradacje (nie symbolizacje), wyrazy łączą się w stosunki znaczące — krótko mówiąc, wyraz, akcja, po­stać nie oznaczają ani nie symbolizują pozosta­łych wyrazów, akcji i postaci:, z którymi są — co istotne! […]