OBA ASPEKTY

Jakoż oba te aspekty semantyki formalnej, sensy wtórne oraz znacząca organizacja ca­łej w y p o wi e d z i są szczególnie ważne dla analizy literackiej; toteż od dłuższego już czasu ściągają uwagę specjalistów. Co o tym dziś wiemy? Badanie innych sensów niż właściwy stano­wiło tradycyjnie część retoryki, tworzyło dział poświęcony trop o m. Obecnie […]

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE

Wzajemne oddziaływanie mię­dzy prymarnym sensem a sekundannym (zwa­nymi niekiedy za Irwingiem Riehardsem in­strumentem nosicielem i tematem) nie spro­wadza się ani do substytucji, ani do predykacji i jest swoistym związkiem, którego różne typy dopiero zaczęto badać . Względnie najlepiej znana jest abstrakcyjna różnorodność związków, które łączą oba sensy: retoryka kla­syczna nadawała im nazwy synekdochy, metafory, metonimii, antyfrazy, hyperbołi, […]

SYMBOLICZNE WARTOŚCI

Co się tyczy symbolicznych własności seg­mentu wyższego niż zdanie, należy ustalić, czy symbolizm jest wewnątrztekstowy, czy nie. W pierwszym wypadku jedna część tekstu ozna­czałaby jakąś drugą: postać będzie określona, i scharakteryzowana, przez swe czyny lub szczegóły opisu, a jakaś abstrakcyjna myśl będzie zilustrowana przez całość intrygi (w pewnym sensie pierwsze zdanie Anny Kareniny bon- I […]