WIELKIE ZAGADNIENIE

Drugie wielkie zagadnienie — to, którym się zajmuje semantyka substancjalna — wiąże się z odpowiedzią na pytanie: co to znaczy? Tu także ważną rzeczą jest oddzielenie od sie­bie problemów zazwyczaj omawianych łącznie.Można od razu zapytać, w jakiej mierze tekst literacki opisuje świat (swojego referenta); można, innymi słowy, postawić problem jego prawdziwości. Powiedzenie, że tekst literacki […]

CIEKAWA ZBIEŻNOŚĆ

Otóż dość acekawa zbieżność, a zarazem przeciwstawność daje się zauważyć w tym punkcie między logi­kami specjalizującymi się w tej problematyce, która wysuwa stosunek prawdziwości, a pierwszyma teoretykami powieści. Ci ostatni mieli zwyczaj przeciwstawiać naukę historii powieś­ci lub innym gatunkom literackim, aby powie­dzieć, że o ile pierwsza powinna być zawsze prawdziwa, o tyle ta druga mogłaby […]

WSPÓŁCZESNA LOGIKA

Logika współczesna (przynajmniej od cza­su Fregego) powraca w pewien sposób do te­go poglądu: literatura nie jest wypowiedzią, która może lub musi być fałszem, w przeci­wieństwie do wypowiedzi naukowych; jest ta­ką wypowiedzią, która nie poddaje się próbie weryfikacji, nie jest ani prawdziwa, ani fał­szywa i stawianie tego zagadnienia nie ma sen­su; to właśnie określa jej status […]