REJESTRY MOWY

„Dzieło literackie zrobione jest ze słów” — powiedziałby chętnie dziś każdy krytyk, który usiłowałby podkreślić wagę języka w litera­turze. Ale dzieło literackie, jak każda językowa  wypowiedź, nie jest zrobione ze słów — jest zrobione ze zdań, a zdania te należą do rozma­itych rejestrów mowy (bliskie są itemu po­jęciu niektóre użycia wyrazu „styl”). Opis ich jest […]

NIEDOKŁADNA MIARA

Nie będziemy tu streszczać dość już licznych prac poświęconych „stylom”; spróbujemy ra­czej scharakteryzować kilka kategorii, których obecność lub nieobecność tworzy dany rejestr języka. Trzeba zresztą natychmiast dodać, iż nie chodzi o bezwzględną obecność i nieobec­ność, ale o przewagę ilościową (którą zresztą mierzymy bardzo niedokładnie: ileż to trzeba metafor na stronę, aby określić styl jako me­taforyczny?), nie […]

OCZYWISTA KATEGORIA

Na jednym z krańców tego kontinuum znajdą się zdania, których podmiot oznacza jakiś jednostkowy, materialny i nieciągły byt, na drugim zaś — „ogólne” refleksje wyrażające jakąś „prawdę” poza jakimkolwiek odniesieniem przestrzennym lub czasowym. Między tymi dwoma skrajnoś­ciami mieści się nieskończona ilość przypadków pośrednich zależnie od tego, czy przywoływa­ny przedmiot jest mniej lub bardziej abstrak­cyjny- Czytelnik […]