PRZECIWIEŃSTWO FIGURY

To po­strzeżenie ma za podstawę — i dzięki temu jest możliwe — liczne schematy językowe obecne w naszym umyśle, do których nawiązu­jemy podczas lektury (stąd tyle figur opartych na powtórzeniu, symetrii i przeciwstawieniach), bądź pewne stosunki słowne, które uwypuklo­ne w tekście ściągają same naszą uwagę. Właś­nie dzięki temu, że Jakobson dokonał wyczer­pującej analizy językowej tkanki […]

SPÓJNOŚĆ PODSTAWY

Można też próbować ujmować słowa jaiko ubranie okrywające ciało myśli; Peirce nauczył nas, że „tego ubrania nigdy nie da się Zdjąć całkowicie, można tylko zamienić je ma bardziej przezroczyste”. Język nie może znik­nąć całkowicie, stając się tylko czystym po­średnikiem znaczenia.Teoria figur była jednym z głównych dzia­łów dawnej retoryki. Pod wpływem języko­znawstwa współczesnego próbowano wielokrot­nie dać […]

INNA KATEGORIA

Inną kategorią pozwalającą na identy­fikację najrozmaitszych rejestrów mowy jest obecność lub nieobecność odniesienia do jakiejś wcześniejszej wypowiedzi. Można nazwać monowalentną wypowiedź (o której też moż­na mówić tylko jako o przypadku granicznym), która nie e wakowałaby w żadnym stopniu ja­kichkolwiek wcześniejszych sposobów mówie­nia, poliwalentną natomiast taką, która czyni to w sposób mniej lub bardziej jawny.Klasyczna historia […]