DANY TEKST

Kiedy dany tekst przywołuje nie jakiś jeden szczególny tekst, ale anonimowy zbiór własnoś­ci różnych wypowiedzi, mamy inną wersję poliwalencji. Milman Parry w swym pionier­skim dziele sformułował tę hipotezę w odnie­sieniu do tradycyjnej poezji ustnej (pieśni Ho­mera oraz jugosłowiańskich wykonawców lu­dowych): epitet łączy się w niej z rzeczowni­kiem nie dla uściślenia sensu, lecz dlatego, że oba […]

OSTATNIA KATEGORIA

Od tego momentu można już było roz­ciągnąć tę hipotezę na całą literaturę pisaną; ale takie rozciągnięcie wprowadziło pewne ograniczenie do natury tego, co jest przywoły­wane.Fakty tego właśnie typu, tyle że pojawiające się w obrębie języka mówionego, opisał twórca współczesnej sty­listyki, Charles Bally, pod nazwą ewokacji środowiskowej. Tak więc spluwa w przeciwieństwie do rewolweru przywo­łuje na […]

JĘZYKOWE FORMY

Wszelka wypowiedź nosi na so­bie ślady swego wypowiadania, swojej reali­zacji określonej przez czas i osobę; ślady te mogą być mniej lub bardziej wyraźne. Zeby dać tylko jeden przykład — w języku francuskim Ze passe simple pozwala w minimalnym stopniu na subiektywizację wypowiedzi: czego się możemy dowiedzieć, to tylko tego, że opisywana czynność jest wcześniejsza od czynnoś­ci […]