KAŻDY PRZYKŁAD

Oprócz wspomnianej już książki Lubbocka należy zacytować — niestety, tylko zacytować — inne, które pojawiły się później, jak Temps et roman (Czas i powieść) Jeana Pouillona, Rhetoric oj Fiction (Retoryka fik­cji) Wayne Bootha, Poetika kompozicyi {Poe­tyka kompozycji) Borysa Uspienskiego oraz pracę Gerarda Genetfa Discours du recit (Wy­powiedź narracyjna). Badania te wyświetliły wiele aspektów naszego problemu […]

ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH ZDARZEŃ

Pierwszą kategorią, na jakiej się zatrzy­mamy, jest kategoria subiektywnej lub obiektywnej znajomości przedstawianych zdarzeń (trzymamy się tych terminów z braku lepszych). Percepcja daje nam informacje za­równo o tym, co jest postrzegane, jak o tym, kto postrzega: pierwszy typ informacji nazy­wamy obiektywnym, drugi — subiektywnym. Nie należy mieszać tego faktu z możliwością przedstawiania opowiadania w pierwszej […]