SILNY KONTRAST

Równie silny jest kontrast między punktami widzenia Quentina i Beny’ego we Wściekłości i wrzasku.Rozróżnia się kąt widzenia i jego głębokość: można inie poprzestać na powierzchni fizycznej czy psychologicznej, lecz próbować wniknąć w podświadome intencje postaci, przedstawić ana­lizę ich psychiki (do czego one same nie byłyby zdolne).Posłużmy się przykładem ilustrującym obie kategorie kierunku i wiedzy.„Przyglądał się […]

OBIEKTYWNA INFORMACJA

Rozporządzamy tu obiektywną informacją o pani Dambreuse oraz subiektywną informa­cją o Fryderyku, którą czerpiemy z właściwe­go mu sposobu postrzegania i interpretowania. Percepcja pani Dambreuse dokonuje się pod względnie wąskim kątem: podaje się nam je­dynie jej cechy fizyczne. Fryderyk posuwa się wprawdzie do pewnych interpretacji, ale zau­ważmy, z jaką ostrożnością zostały podane: „zdawało się”, „miało w […]