STRUKTURA TEKSTU

Zwrócimy się teraz ku ostatniej grupie pro­blemów analizy literackiej, zebranych przez nas pod wspólnym tytułem syntaktycznego aspektu tekstu. Założeniem naszym jest twierdzenie, że każdy tekst daje się rozłożyć na jednostki mi­nimalne. Typ stosunków między współobecny- mi jednostkami posłuży nam za pierwsze kry­terium przy wyodrębnianiu wśród nich licz­nych tekstowych struktur. Na wstępie należy stwierdzić, ze względu na rozróżnienia, […]

WSPOMNIANY STOSUNEK

Jeśli się mówi, że dana książ­ka ilustruje raczej tę, a nie inną strukturę, to dlatego, że wspomniany stosunek jest w niej stosunkiem dominującym. Pojęcie domina­cji czy ważności pojawiało się już wiele razy w tej rozprawie, lecz nie jest jeszcze moż­liwe pełne jego rozwinięcie. Trzeba poprzestać na stwierdzeniu, że ta dominacja ma aspekty ilościowe (wskazuje typ […]

TYPOWE UKŁADY ELEMENTÓW

Obserwuje się dwa różne, typowe  układy elementów tematycznych: 1)ad przyczynowo-czasowy; 2) układ polegający na jednoczesności lub innej przemienności elemen­tów tematycznych bez związku przyczynowego. (Teoria literatury, s. 134). Typ pierwszy na­zwiemy porządkiem logicznym i temporalnym, drugi — który Tomaszewski zdefiniował przez negację — porządkiem przestrzennym.W przeszłości fikcja powieściowa była orga­nizowana w większości wypadków według po­rządku,’ który […]