PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Peronella ukrywa kochanka w beczce; kiedy mąż wchodzi do domu, opowia­da mu, że ktoś chciał kupić beczkę i ten ktoś jest właśnie w trakcie jej oglądania. Mąż wie­rzy bez zastrzeżeń i cieszy się na myśl o sprze­daży. Postanawia oskrobać beczkę, żeby ją oczyścić, a gdy zabiera się do tego, siedzący w środku, kochanek uprawia miłość […]

ZŁAMANIE PRAWA

Następuje złamanie tego prawa. Peronella przyjmuje kochanka. W grę wchodzi tu naj­widoczniej czasownik, który można by określić jako „pogwałcić”, „przekroczyć” (prawo). Za­kłócą to stan równowagi, ponieważ prawo ro­dzinne przestało być respektowane. Począwszy od tej chwili, istnieją dwie moż­liwości przywrócenia równowagi. Pierwsza — to ukaranie niewiernej małżonki; działanie to służyłoby przywróceniu początkowej równowa­gi. Otóż nowela (a przynajmniej […]

DRUGA MOŻLIWOŚĆ

Druga możliwość polega na znalezieniu sposobu unik­nięcia kary; to właśnie uczyni PeroneUa; osią­ga to przeobrażając sytuację zakłóconej rów­nowagi (przekroczenie prawa) w sytuację rów­nowagi (kupno beczki nie gwałci prawa rodz,in­nego). Pojawia się więc nowy czasownik „przeobrazić”. Końcowym rezultatem jest zno­wu stan, a zatem przymiotnik: ustanowione jest nowe prawo, jakkolwiek nie wprost i nie jawnie, zgodnie z […]