GŁÓWNA SEKWENCJA

Na przykład:Bergamin przybywa do obcego miasta, za­proszony na ucztę przez Messire Cane; ten w ostatniej chwili cofa zaproszenie bez wynagro­dzenia szkód Bergaminowi, który musiał po­nieść^ duże wydatki. Pewnego dnia spotyka on Messire Cane. Opowiada mu historię Prymassa opajta Cluny. Prymasso przyszedł na ucztę wy­dawaną przez opata bez zaproszenia; opat od­mówił mu poczęstunku, lecz później pod […]

ZDANIE NARRACYJNE

Ale czwarte zdanie narracyjne jest opowiadaniem, które samo tworzy z kolei sekwencję. Na tym polega technika szkatuł­kowa. Istnieje wiele odmian tej techniki w zależ­ności od poziomu obu sekwencji narracyjnych (tego samego lub odmiennego, jak w przyto­czonym przypadku) oraz od typu tematycz­nych związków zachodzących między nimi: związku wyjaśnienia przyczynowego, związku zestawienia tematycznego, jak to ma miejsce w […]

INNA MOŻLIWOŚĆ

Inną możliwością połączenia jest tworzenie łańcucha. W tym przypadku sekwencje na­stępuje jedna po drugiej, zamiast wchodzić je­dna w drugą. Tak dzieje się w siódmej nowe­li ósmego dnia: Helena pozostawia zakochanego kleryka zimą na noc w ogrodzie (pierwsza se­kwencja), następnie kleryk zamyka ją nagą w ciepły, letni dzień w wieży (druga sekwencja). Obie sekwencje mają tę […]

FORMA KOMBINACJI

Trzecią formą kombinacji jest alternacja, czyli przeplatanie, w którym następują kolejno po sobie zdania narracyjne jednej sekwencji i sekwencji drugiej. Dekameron dostarcza nie­wiele tego rodzaju przykładów (por. jednak V, 1), lecz powieść często posługuje się tą kon­strukcją. W ten sposób w Niebezpiecznych związkach ciągną się na zmianę historie pani de Tourvel i Cecylii; epistolarna forma […]