ZROZUMIENIE WARTOŚCI

Można przypuszczać, że dla lepszego zrozumienia war­tości utworu trzeba zrezygnować z tego pierw­szego podziału terytorialnego, który jako nie­zbędny, lecz zubażający, oddziela dzieło od jego wartość jest czymś wewnętrznym w stosunku do dzieła, pojawia się jednak do­piero w momencie, kiedy czytelnik stawia dziełu pytania. Lekturą jest nie tylko aktem, który ! ujawnia dzieło, jest również procesem […]

SĄDY ESTETYCZNE

Sądy estetyczne są sądami, które implikują swój własny proces wypowiadania. Nie można pomyśleć takiego sądu, aby nie uwzględnić in­stancji wypowiedzi, w obrębie której został wydany, oraz podmiotu, który to uczynił. Mo­gę wiele mówić o pięknie, które znamionuje według mnie utwory Goethego, mogę mówić o    pięknie, które dostrzegał w nich Schiller lub Tomasz Mann. Natomiast kwestia ich […]