POETYKA JAKO PRZEJŚCIE

Zakłada ono nie tylko poznanie struktury utworu, które ułatwić powinna poe­tyka, lecz także poznanie czytelnika wraz z tym, co wyznacza jego sądy. Jeżeli druga j część zadania nie jest niewykonalna, jeżeli zo­staną znalezione środki dla zbadania tego, co potocznie zwie się smakiem lub wrażliwością epoki, dzięki odnalezieniu już to tworzących je tradycji, już i to […]

KONTYNUUJĄC POETYKĘ

Gest konstytuujący poetykę jest bez zarzutu, ponieważ włącza po prostu do obszaru wiedzy coś, co dotychczas służyło jedynie za środek poznania innego przedmiotu.Ten gest, tak istotny dla poetyki, ma liczne implikacje, o których nie omieszkaliśmy zresz­tą wspomnieć zaraz na początku. Określenie poetyki jako samodzielnej dyscypliny, której przedmiotem jest literatura jako taka, postu­luje równocześnie autonomię jej […]

UZNANIE LITERATURY

Innymi słowy okazuje się, że uznanie litera­tury za przedmiot badań nie jest wystarczają­cym uzasadnieniem istnienia czegoś takiego jak autonomiczna nauka o literaturze. Należałoby dowieść w tym celu nie tylko tego, że literatu­ra godna jest poznania (warunek konieczny), lecz również tego, że jest ona czymś bezwzglę­dnie odrębnym (warunek wystarczający). Co więcej: skoro przedmiot jakiejś nauki wyodrę­bnia […]