man carrying to girls on field of red petaled flower

ROZWÓJ ANTROPOLOGII

Na zachodzie Europy po drugiej wojnie światowej pod różnymi wpływami — w szerze­niu których znaczną rolę odegrały przekłady rosyjskich formalistów i czeskich strukturalistów, osobisty wpływ wystąpień R. Jakobsona i rozwój antropologii strukturalnej jako całoś­ci — ukształtowało się kilka ośrodków upra­wiających poetykę strukturalną . Tzvetan Todorov, znający doskonale tak istotne dla tej dy­scypliny osiągnięcia szkoły formalnej […]

A Happy Family Looking at the Furry Animal on the Couch

WYRÓŻNIONE RZECZYWISTOŚCI

Z dwóch wyróżnionych rzeczywistości, rzeczywistości systemu języka i rzeczywistości jego realizacji ‘ w ludzkich wypowiedziach przedmiotem zain­teresowania językoznawstwa stawał się sy­stem języka — rozumiany jako jedyna rzeczy­wistość podległa prawom, której inwariantny, społeczny mechanizm da się zbadać i opisać i która jest niezależna od świadomej działal­ności jednostek mówiących. Wypowiedzi, ludz­kie realizacje systemu, są indywidualne i przy­padkowe. […]