FILOZOFIA CZY LOGIKA

W dyscyplinach takich jak filozofia czy logika, w niektórych ich kierun­kach wzrosło zainteresowanie dla tekstu w pro­cesie ludzkiej komunikacji i szerzej ludzkiej interakcji. Zrodzona na terenie filozofii  teo­ria aktów mowy wnosi istotne obserwacje i rozróżnienia ważne dla rozumienia mechaniz­mów językowej komunikacji. Akty mowy po­zwalają wyróżnić takie wypowiedzi, które są aktywnością nie tylko słowną, lecz swoistymi dokonaniami, tego, […]

ISTOTNE WYSUBTELNIENIA

Jak wszystkie istotne wysubtelnienia interpretacji aktów komunikacji, pogłębiające rozumienie mechanizmów komunikacyjnych i tekstotwórczych, nie mogą one pozostać obojętne dla dy­scypliny, która, zgodnie z tradycją, zajmuje się bardzo skomplikowanymi tekstami — dla poetyki. Analizy warunków skuteczności kon­wersacji dokonane na terenie logiki, analizy tzw. koherencji tekstu i udziału odbiorcy w ukonstytuowaniu się tekstu, presupozycja i jej rola w […]

ROZWÓJ POSTAW

Z socjologizowanie wszystkich dyscyplin o  człowieku było założone już w rosyjskim for­malizmie. Rozwój tych postaw za naszych cza­sów jest niewątpliwy. Trzeba też pamiętać, że na naszych oczach poetyka weszła w skład ogólniejszej teorii, niż językoznawstwo, a mia­nowicie w najogólniejszą teorię znaków — se­miotykę, która sama jest skutkiem zmian w teorii kultury, o których wspomnieliśmy.Wszystkie te bodźce […]